فنل سولفونیک اسید

موجود است...

CAS: 1333-39-7

MF : C6H6O4S

MW: 174.17

EINECS: 215-587-0

جزییات بیشتر

مرک آلمان

3,200,000 ریال بدون مالیات.

+
-

6 محصول دیگر در همان شاخه:

مشخصات

فنل سولفونیک اسید 4-Hydroxybenzenesulfonic یک ترکیب شیمیایی با فرمول C6H6O4s میباشد که مایع زرد رنگ که در مجاورت با هوا قهوه ای  می شود.  این ماده محلول در الکل است وباعث تحریک غشای مخاطی، پوست و چشم میشود.  ​​بلع متوسط این ترکیب سمی است.  به عنوان یک معرف آزمایشگاهی و در تولید دارو مورد استفاده قرار میگیرد و اسید فنل سولفونیک مخلوطی از ایزومرهای ارتو و پارا نیز است.

 

اطلاعات بیشتر

فنل سولفونیک اسید یک اسید قوی است که ترکیبی گرمازایی میباشد و با دیگر ترکیب های شیمیایی (برای مثال: آمین و هیدروکسیدهای معدنی) برای تشکیل نمک واکنش نشان می دهد. این اسید با حل شدن  در آب و یا  رقیق کردن  محلول های غلیظ با آب ممکن است مقدار قابل توجهی گرما تولید کند این اسید نیز می تواند به عنوان یک عامل اکسید کننده تبدیل شود، اما یک عمل اکسید کننده بسیار ضعیف تر از اسید سولفوریک. این اسید میتواند  با فلزات فعال،  از جمله آهن و آلومینیوم، و همچنین بسیاری از فلزات غیر فعال واکنش نشان دهند. با حل شدن این اسید با فلزات هیدروژن یا گازهای سمی میتواند تولید شودکه می تواند پلیمریزاسیون در طبقات خاصی از ترکیبات آلی را شروع کند. این اسید در واکنش با نمک ، ترکیبات سیانید  و هیدروژن گازی ، گازهای قابل اشتعال ویا سمی ممکن است توسط واکنش با ، ایزوسیانات، مرکاپتانها، نیتریدها، نیتریل، سولفیدها و عوامل قوی کاهش تولید می شود.  واکنش تولید کننده گاز اضافی با سولفیت، نیتریت، تیوسولفاتها (به H2S و SO3)، dithionites (SO2)، و حتی کربناتها رخ می دهد.اما  گاز دی اکسید کربن که گازی  غیر سمی است اما گرما  از واکنش می تواند دردسرساز باشد.